Wygraj samochód!

lub jeden z 14 ekspresów Tchibo Cafissimo

Jak wziąć udział w konkursie?

  1. Kup dowolną kawę Tchibo za minimum 8 PLN w Tesco.
  2. Opisz swoją „idealną chwilę z kawą Tchibo”.
  3. Zarejestruj odpowiedź korzystając z zakładki Zgłoś paragon.
  4. Zachowaj paragon i czekaj na nagrodę.

Szczegóły konkursu

  • konkurs trwa od 22.08 do 04.09.2013
  • nagroda główna: Renault Clio
  • nagrody dodatkowe: codziennie do wygrania ekspresy do kawy Tchibo Cafissimo z zestawem kapsułek
  • konkurs dotyczy zakupu dowolnej kawy Tchibo za minimum 8 PLN w Tesco
Tylko w Tesco

Nie czekaj, weź udział w konkursie!
Do wygrania atrakcyjne nagrody.

  1. Nagroda główna: samochód Renault Clio.
  2. Nagrody dodatkowe: codziennie do wygrania ekspresy do kawy Tchibo Cafissimo z zestawem kapsułek.

Wypełnij formularz

Wszystkie pola są wymagane

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

"Twoja idealna chwila z kawą Tchibo"

1. Organizator i czas trwania Konkursu

1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "Twoja idealna chwila z kawą Tchibo", zwanego dalej "Konkursem" jest „Legend Group” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 99, 02 – 952 Warszawa, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 22 sierpnia 2013r. do dnia 24 października 2013r. to jest do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego.

1.3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z jego regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Niniejszy regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji lub składania roszczeń przez Uczestników Konkursu.

1.4. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540).

2. Uczestnik Konkursu

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, zwana dalej "Uczestnikiem".

2.2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem lub pracownicy lub współpracownicy spółek zależnych od Organizatora; pracownicy lub współpracownicy podmiotów które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

3. Zasady przeprowadzenia Konkursu

3.1. Udział w Konkursie możliwy jest dla Uczestników w okresie od dnia 22 sierpnia 2013r. od godziny 0:00 do dnia 4 września 2013r. do godziny 24:00, zwanym dalej "Czasem Konkursu".

3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest działanie Uczestnika polegające na zakupie w Czasie Konkursu dowolnego opakowania kawy marki Tchibo o wartości nie mniejszej niż 8 złotych brutto w sieci sklepów Tesco („Produkt”).

3.3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien:

3.3.1. dokonać zakupu Produktu, w myśl pkt 3.2. powyżej i zachować paragon;

3.3.2. dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.kawatchibo.pl obowiązkowo podając numer telefonu, numer paragonu dokumentującego dokonanie zakupu Produktu, oraz odpowiedź na pytanie Konkursowe „Opisz swoją idealną chwilę z kawą Tchibo?”, zwaną dalej „Odpowiedzią”;

3.4. Odpowiedź powinna być zawarta na nie więcej niż nie więcej niż 200 znaków ze spacjami). W przypadku nadesłania przez Uczestnika Odpowiedzi przekraczającej 200 znaków ze spacjami, Odpowiedź nie bierze udziału w Konkursie.

3.5. Wyboru najlepszej Odpowiedzi dokona powołane przez Organizatora jury ("Jury") podczas obrad przeprowadzonych w dniach:

- 23 sierpnia 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 22 sierpnia 2013r.;

- 26 sierpnia 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 23 sierpnia 2013r.;

- 26 sierpnia 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 24 sierpnia 2013r.;

- 26 sierpnia 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 25 sierpnia 2013r.;

- 27 sierpnia 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 26 sierpnia 2013r.;

- 28 sierpnia 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 27 sierpnia 2013r.;

- 29 sierpnia 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 28 sierpnia 2013r.;

- 30 sierpnia 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 29 sierpnia 2013r.;

- 2 września 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 30 sierpnia 2013r.;

- 2 września 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 31 sierpnia 2013r.;

- 2 września 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 1 września 2013r.;

- 3 września 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 2 września 2013r.;

- 4 września 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 3 września 2013r.;

- 5 września 2013r. spośród odpowiedzi nadesłanych w dniu 4 września 2013r.;

3.6. W trakcie każdego dnia obrad Jury dokona według swojego uznania wyboru jednej najlepszej jej zdaniem Odpowiedzi i przyzna jej autorowi nagrodę, o której mowa w pkt 3.11.1. poniżej („Nagroda Dnia”).

3.7. Ponadto, w trakcie obrad w dniu 6 września 2013 roku, spośród Odpowiedzi przesłanych przez wszystkich laureatów Nagrody Dnia, Jury wybierze laureata nagrody, o której mowa w pkt 3.11.2. poniżej. Ponadto, w celu stworzenia listy rezerwowej, Jury wybierze jedną dodatkową Odpowiedź, na wypadek gdyby wybrany laureat nagrody, o której mowa w pkt 3.11.2. poniżej, nie wykonał wszystkich warunków wskazanych w Regulaminie.

3.8. Decyzja Jury jest suwerenna, nie może zostać zmieniona i nie podlega zaskarżeniu przez Uczestników.

3.9. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół podpisany następnie przez wszystkich jej członków.

3.10. Kryterium wyboru najlepszej Odpowiedzi przez Jury stanowić będą w szczególności następujące elementy: oryginalność pomysłu, oryginalność ujęcia, błyskotliwość twórcy.

3.11. Nagrodami w Konkursie są:

3.11.1. 14 ekspresów do kawy Tchibo Cafissimo wraz z zestawem 50 kapsułek Cafissimo (dowolny rodzaj), o wartości 433,95 złotych wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 48,00 zł., o łącznej wartości 481,95 złotych każdy;

3.11.2. 1 samochód osobowy marki Renault Clio Hatchback Expression 1.2, o wartości 42.600,00 złotych, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4.733,00 złotych, o łącznej wartości 47.333,00 złotych;

3.12. Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z Organizatorem i stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz Organizatora pracą.

3.13. Każdy Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, przy czym każde zgłoszenie powinno być poprzedzone działaniem Uczestnika, o którym mowa w pkt 3.3. powyżej. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.11.1. powyżej.

4. Odbiór nagrody

4.1. Uczestnik, który wygra Nagrodę Dnia, zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej na numer telefonu podany przez Uczestnika w zgłoszeniu. Wyłonieni przez Organizatora zwycięzcy w dniu:

- 23 sierpnia 2013r., 24 sierpnia 2013r., 25 sierpnia 2013r. zostaną poinformowani w dniu 26 sierpnia 2013r.;

- 26 sierpnia 2013r. zostaną poinformowani w dniu 27 sierpnia 2013r.;

- 27 sierpnia 2013r. zostaną poinformowani w dniu 28 sierpnia 2013r.;

- 28 sierpnia 2013r. zostaną poinformowani w dniu 29 sierpnia 2013r.;

- 29 sierpnia 2013r. zostaną poinformowani w dniu 30 sierpnia 2013r.;

- 30 sierpnia 2013r., 31 sierpnia 2013r., 1 września 2013r. zostaną poinformowani w dniu 2 września 2013r.;

- 2 września 2013r. zostaną poinformowani w dniu 3 września 2013r.;

- 3 września 2013r. zostaną poinformowani w dniu 4 września 2013r.;

- 4 września 2013r. zostaną poinformowani w dniu 5 września 2013r.;

- 5 września 2013r. zostaną poinformowani w dniu 6 września 2013r.;

4.2. Uczestnik, który wygra nagrodę, o której mowa w pkt 3.11.2. powyżej zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej na numer telefonu podany przez Uczestnika w zgłoszeniu, w dniu 6 września 2013 roku. W przypadku, gdy Uczestnik w dniu 6 września 2013 roku nie odbierze telefonu, nagroda przepada, a prawo do nagrody uzyskuje Uczestnik z listy rezerwowej. Uczestnik z listy rezerwowej zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej na numer telefonu podany przez Uczestnika w zgłoszeniu, w dniu 7 września 2013 roku.

4.3. Organizator w godzinach pomiędzy 10:00 a 18:00 podejmie nie więcej niż 3 próby kontaktu ze zwycięzcą, przy czym jedno połączenie nie będzie trwało dłużej niż 5 sygnałów. Zwycięzca jest zobowiązany w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej przesłać na adres Organizatora – Legend Group Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 99, 02-952 Warszawa, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego wraz ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz kopię paragonu lub paragonów potwierdzających zakup Produktów.

4.4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania paragonu, o którym mowa w pkt 4.3. powyżej, Organizator wyśle do zwycięzców nagrody, o których mowa w pkt 3.11.1. powyżej za pomocą przesyłki kurierskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres podany przez zwycięzcę.

4.5. Nagroda, o której mowa w pkt 3.11.2. powyżej, będzie do odebrania w dniu 25 września 2013 roku w Warszawie. Warunkiem wydania zwycięzcy nagrody jest osobiste stawiennictwo laureata oraz zawarcie z Organizatorem umowy, których przedmiotem będzie utrwalenie i wykorzystanie wizerunku zwycięzcy. W ramach umowy zwycięzca zobowiąże się do udzielenia bez prawa do wynagrodzenia, bez ograniczeń terytorialnych, na okres jednego roku wszelkich niezbędnych zezwoleń na wykorzystanie utrwalonego wizerunku zwycięzcy w celach promocyjnych Wizerunek zostanie utrwalony w dniu odbioru nagrody.

4.6. W przypadku, gdy informacja o przyznaniu nagrody nie dotrze do zwycięzcy w czasie określonym w Regulaminie w związku z brakiem możliwości kontaktu telefonicznego lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Organizatora albo w przypadku gdy zwycięzca nie prześle Organizatorowi swoich danych osobowych oraz kopii paragonu zakupu w wyznaczonym terminie, zwycięzca traci prawo do nagrody i nie jest uprawniony do żadnego ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu.

4.7. Aktualna lista zwycięzców Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.kawatchibo.pl.

4.8. Nagrody nieodebrane przez zwycięzców przepadają i pozostają własnością Organizatora.

4.9. Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia 22 sierpnia 2013r, nie później jednak niż do dnia 7 października 2013r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

5.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora.

5.3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 24 października 2013 r.

5.4. Decyzja Jury rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Jury.

6. Jury

6.1. Organizator powoła dwuosobowe wewnętrzne Jury, które sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu. W skład Jury wchodzą następujące osoby:

Pani – Anna Mazurkiewicz;

Pan – Wilhelm Rożewski;

6.2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.3. Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

7.1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Odpowiedzi nadesłanej w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji Odpowiedzi przysłanej przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia.

7.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.

7.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z Konkursem.

7.4. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody.

7.5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.kawatchibo.pl i www.tesco.pl.

8.2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

8.4. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361) tj. po potrąceniu przez Organizatora kwoty podatku w wysokości 10% wartości całej nagrody i wpłaceniu go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

8.6. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd.

8.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niewłaściwe działanie firm kurierskich i firm świadczących usługi w zakresie usług pocztowych, w tym w szczególności za uszkodzenia, zniszczenie, niedoręczanie lub wadliwe doręczenie nagród.

7.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagród lub inne sytuacje powodujące brak możliwości lub utrudnienia odbioru nagrody leżące po stronie zwycięzcy Konkursu.

7.9. Organizator posiada prawo zawieszenia, zakończenia lub dokonania zmian Regulaminu Konkursu w każdym czasie, po uprzednim podaniu tego faktu do wiadomości publicznej w sposób w jaki opublikowane są materiały informacyjne o Konkursie, z zastrzeżeniem, że zmiana zasad Konkursu w żadnym stopniu nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

7.10. Nagrodę może otrzymać tylko Uczestnik, który wyraził zgodę dla Organizatora na przetwarzanie jego danych do celów marketingowych.

Pobierz PDF

Kontakt

Dziękujemy za
wysłanie formularza

Lista laureatów konkursu "Twoja idealna chwila z kawą Tchibo" w sieci Tesco.


Zwycięskie hasło:
"T"aka "CH"wila "I"dealna, "B"ardzo "O"sobista - tym jest dla mnie każdy moment kiedy Tchibo trzymam w dłoni.


lpimię telefon data zgłoszenia
1Justyna510104XXX22.08
2Agnieszka607396XXX23.08
3Andrzej502277XXX24.08
4Magdalena606971XXX25.08
5Malwina787648XXX26.08
6Grzegorz604617XXX27.08
7Jan787133XXX28.08
8Agnieszka607270XXX29.08
9Dariusz504282XXX30.08
10Joanna501454XXX31.08
11Sylwia504016XXX01.09
12Karina504282XXX02.09
13Łucja604070XXX03.09
14Bożena888849XXX04.09